Karttecken

Motorväg/större väg
Smal väg/körväg
Stig, stor/liten
Rågång/drivningsväg
Järnväg
Kraftledning, linbana
Kraftledning, stor
Tunnel, undergång
Stenmur, raserad stenmur
Högt stängsel med genomgång
Stängsel/raserat stängsel
Byggnader/röse, gränssten
Grav/ruin/liten ruin
Skjutbana
Högt torn/litet torn
Brant, passerbar/opasserbar
Litet stenbrott, gruvhål/grotta
Sten/stor sten
Grupp av stenar
Höjdkurvor
Höjdkurva
Jordvall
Grop, naturlig
Brant
Sten
Stor sten
Sjö
Göl
Litet vattendrag, dike
Sankmark, opasserbart
Sankmark
Brunn
Öppen mark
Skog
Svårframkomlig skog
Fruktodling
Odlad mark
Beståndsgräns
Speciella vegetationsföremål
Motorväg
Väg, större och mindre
Smal väg och körväg
Stor stig
Liten stig
Stigförgrening
Spång
Järnväg
Kraftledning
Stenmur

åter till Innehåll